Begrippenkader

Begrip Definitie
Complex maatschappelijk vraagstuk Kenmerkend voor deze vraagstukken is dat ze zijn ontstaan door een optelsom van oorzaken waardoor een oplossing niet makkelijk gevonden is. Daarom werken verschillende organisaties, disciplines of sectoren samen om in stappen oplossingen te ontwikkelen.
Consortiumpartners De meeste leden van een Leernetwerk zijn vertegenwoordigers van een organisatie. De samenwerkende organisaties - de partners- vormen samen een consortium.
Coördinator In een groter samenwerkingsverband met meerdere Leernetwerken, stimuleert een coördinator het leren en de kennistransfer over de Leernetwerken heen, gericht op het behalen van de gedeelde missie van het Leernetwerk.
Initiator De initiator van het Leernetwerk is de motor achter de oprichting van het Leernetwerk en die op basis van aanzien en positie in het veld een boegbeeld is van het Leernetwerk.
Leden Deelnemers aan een Leernetwerk noemen we leden. Zij kunnen op persoonlijke titel deelnemen of op aanspraak van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Deelnemers hebben een betrokkenheid bij het complexe maatschappelijke vraagstuk waarop het Leernetwerk gericht is.
Opbrengsten en kennisproducten In een Leernetwerk creëren leden een waardevolle opbrengst of meerwaarde, ook wel waardecreatie genoemd. Deze waardecreatie zit voor een groot deel in het geleerde (leerrendement). Opbrengsten worden vastgelegd in concrete kennisproducten, zoals reflectieverslagen, e-magazines, bijscholingsmodules en methodieken. Opbrengsten vinden plaats op verschillende niveaus, 1. voor de leden van het leernetwerk (up-to-date kennis, leven lang ontwikkelen); 2. voor de organisatie waar zij werkzaam zijn (een betere concurrentiepositie vanwege veranderingen in de hulp of dienstverlening) en 3. voor de maatschappij (transformatieve oplossingen waardoor de dienst en hulpverlening in het sociaal domein burgers beter ondersteunen).
Organisatie-overstijgend Leernetwerk Organisatie-overstijgende Leernetwerken hebben tot doel bij te dragen aan de oplossing van complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze leer-werkgemeenschappen bevorderen samenwerking, leren, innovatie en het delen van oplossingen tussen verschillende organisaties, disciplines of sectoren. Ze worden 'organisatie-overstijgend' genoemd omdat in deze Leernetwerken mensen vanuit diverse organisaties samenwerken. Deze netwerken nemen verschillende vormen aan en zijn bij uitstek geschikt wanneer de individuele expertise van organisaties niet volstaat om een specifiek vraagstuk op te lossen of een bepaald doel te bereiken.
Sociaal domein Hieronder verstaan we alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, leefbaarheid vergroten en participatie in de samenleving bevorderen. In het sociaal domein werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om de gezondheid, welzijn en veiligheid van burgers te stimuleren en hen volwaardig te laten participeren.
Trekker De trekker van het Leernetwerk doet de dagelijkse aansturing. De trekker vervult deze rol op basis van aanzien en positie in het veld.